Emo Ravintola

Varaukset


Pöytä pikkuseurueelle 1–8 hengen varauksen.
Varaa pöytä tästä

Ryhmille


Mikäli teitä on yli yhdeksän...
Varaa pöytä tästä

Tämä on Olo Group Oy:n, Emoresta Oy:n sekä Oloresta Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.5.2018.
Viimeisin muutos 16.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Olo Group Oy, Emoresta Oy sekä Oloresta Oy
c/o Olo Group
Rikhardinkatu 14
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petri Lukkarinen, petri.lukkarinen@olo-group.fi , p. 050 5678 995.

3. Rekisterin nimi

Ravintola Emon asiakasrekisteri
Ravintola Olon asiakasrekisteri
Olo Groupin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)-
sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (pöytävarauksen teko)Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä
pöytävarauksiin liittyvä tieto.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot
puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden
muutoksista, laskutustiedot, erityisruokavaliot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin
palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot ruokavalioista käytetään ruoan valmistukseen sekä
tarjoiluun.
Asiakastietoja säilytetään:
Pöytävarausohjelmassa DinnerBooking
Laskutusohjelmassa Netbaron
Asiakasrekisteri Microsoft Dynamics
Mailchimp, uutiskirjepalvelun tarjoaja
Gifti lahjakorttien verkkokauppa
Tietoja säilytetään toistaiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. pöytävarauksen teon yhteydessä,
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median
palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan sekä erilaisista kilpailuista ja asiakaseduista joihin asiakas osallistuu.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa Olo Groupin
muille yrityksille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Olo
Group:in kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.Mailchimp ohjelman palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa, Mailchimp on sitoutunut
noudattamaan asiakkaiden tietosuojaturvaa EU-US asetuksen mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet
laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista